a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Doanh Nghiệp

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Doanh Nghiệp (Page 4)

Vốn của công ty cổ phần

VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN   Vốn của công ty cổ phần Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại...

Continue reading

Thành lập công ty

THÀNH LẬP CÔNG TY   Thành phần hồ sơ thành lập công ty Đối với doanh nghiệp tư nhân Căn cứ theo Điều 20 của Luật Doanh Nghiệp quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân, người đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân phải chuẩn bị: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân. Đối với công ty TNHH Căn cứ theo Điều 22 của Luật Doanh Nghiệp quy định...

Continue reading

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN   Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp mà thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng thành viên của công ty không quá 50 người. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp cam kết góp vào doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Công ty...

Continue reading

Thành lập công ty cổ phần

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường...

Continue reading

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐAI DIỆN.   Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.   Trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng...

Continue reading

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

TÀI SẢN GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP   Khái niệm Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp được hiểu là tài sản được các thành viên khi thành lập doanh nghiệp hoặc đang điều hành, quản lý doanh nghiệp mang ra để góp vốn vào doanh nghiệp và sau đó dùng tài sản đó để phục vụ các hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc góp vốn vào doanh nghiệp cũng như những tài sản nào bắt buộc phải chuyển quyền sở hữu từ cá nhân sang tên doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 35...

Continue reading

Tách doanh nghiệp

TÁCH DOANH NGHIỆP   Tách doanh nghiệp là chuyển một phần tài sản, quyền và nghãi vụ hiện có của công ty hiện có( gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới( gọi là công ty bị tách) mà không chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách. Tách công ty được thực hiện bởi một trong số những phương thức sau đây: Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển...

Continue reading

Sáp nhập công ty

SÁP NHẬP CÔNG TY Khái niệm Sáp nhập công ty Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Trình tự, thủ tục tiến hành sáp nhập công ty Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều...

Continue reading

Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN     Quyền của thành viên công ty -        Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. -        Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật này. -        Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của...

Continue reading

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông   Khái niệm Cổ phần phổ thông là loại cổ phần phổ biến trong Công ty cổ phần. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông và họ có quyền tự do chuyển nhượng phần cổ phần của mình cho các cá nhân, tổ chức khác. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông Quyền của cổ đông phổ thông Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây: Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực...

Continue reading