a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Doanh Nghiệp

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Doanh Nghiệp (Page 6)

Con dấu doanh nghiệp

CON DẤU DOANH NGHIỆP   Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 thì doanh nghiệp có quyền tự quyết định về mẫu con dấu, hình thức, kích cỡ, nội dung, màu sắc và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước. Nội dung con dấu...

Continue reading

Cổ phần phổ thông và các loại cổ phần khác

CỔ PHẦN PHỔ THÔNG VÀ CÁC LOẠI CỔ PHẦN KHÁC   Theo Điều 113 của Luật Doanh Nghiệp 2014, “công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây: Cổ phần ưu đãi biểu quyết; Cổ phần ưu đãi cổ tức; Cổ phần ưu đãi hoàn lại; Cổ phần ưu đãi...

Continue reading

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên được quy định khá cụ thể trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. Đối với công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu  Cơ cấu tổ chức quản lý được quy định tại điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014: “Điều 78. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...

Continue reading

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp, trong đó, Công ty TNHH hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị...

Continue reading

Chia doanh nghiệp

CHIA DOANH NGHIỆP Trong quá trinhg hoạt động, doanh nghiệp có thể chia thành nhiều doanh nghiệp nhỏ hơn. Việc chia doanh nghiệp phải được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây: Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương...

Continue reading

Chào bán cổ phần và chuyển nhượng cổ phần

CHÀO BÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ. Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ một số trường hợp quy định khác. Vậy quy định của pháp luật về chào bán cổ phần và chuyển nhượng cổ phần là gì? Tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2014  quy định về chào bán cổ phần như sau: “ 1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số...

Continue reading